Một số nội dung về chính sách thuế tháng 3/2019

 1. Thuế giá trị gia tăng
 • Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cuốc lật đất bằng máy đề phục vụ trồng rừng: dịch vụ cuốc lật đất bằng máy để phục vụ trồng rừng là hoạt động cày bừa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
 • Chính sách thuế GTGT đối với hộ kinh doanh phân bón theo phương pháp khoán: trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không áp dụng tỷ lệ % thuế GTGT tính trên doanh thu.

  HanoiTax đồng hành hỗ trợ Cục thuế Hà Nội trong mùa quyết toán thuế năm 2018

 1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Chính sách thuế khi bán doanh nghiệp tư nhân: trường hợp DNTN bán doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật thì thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định của các văn bản về thuế TNDN và quản lý thuế.
 1. Thuế Thu nhập cá nhân
 • Chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý ô tô của cá nhân kinh doanh vận tải: trường hợp hộ kinh doanh vận tải đang nộp thuế theo phương pháp khoán, không sử dụng hóa đơn quyển, phát sinh hoạt động bán xe ô tô (mang tên hộ kinh doanh) có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì Chi cục Thế bán cho hộ kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền. Tỷ lệ thuế GTGT, thuế TNCN đối với hoạt động bán xe ô tô là 1% và 0,5%. Doanh thu tính thuế là doanh thu từ hoạt động bán xe (không bao gồm doanh thu khoán).
 • Về quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cấp mã số thuế NPT: Năm 2018 chính sách thuế TNCN không có thay đổi so với năm 2017, các tổ chức trả thu nhập và cá nhân quyết toán thuế Thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5749/CT-TNCN ngày 05/02/2018 của Cục thuế TP Hà Nội.
 • Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế là phần vốn của doanh nghiệp tư nhân: Nếu số vốn cổ phần đứng tên chồng có căn cứ xác nhận là tài sản chung của hai vợ chồng thì khi người chồng mất đi, việc xác định phần vốn đứng tên người chồng thuộc sở hữu của người vợ sẽ thực hiện theo thỏa thuận giữa hai vợ chồng, theo di chúc hoặc theo quyết định của Tòa án. Theo đó, nếu phần vốn đứng tên chồng thuộc sở hữu của người vợ theo quy định của pháp luật thì khi chuyển sang tên người vợ không phải là khoản thu nhập từ thừa kế nên không chịu thuế thu nhập cá nhân. Phần vốn đứng tên chồng thuộc sở hữu của người chồng khi chuyển sang tên cho vợ hoặc cho các hàng thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật là khoản thu nhập từ thừa kế chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nếu số vốn cổ phần đứng tên chồng có căn cứ xác định là tài sản riêng của người chồng thì khi người chồng chết đi, phần vốn cổ phần chuyển sang tên vợ là tài sản người vợ nhận được từ thừa kế của chồng. Người vợ sẽ thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân.

 1. Hóa đơn
 • Về hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng: trường hợp Công ty hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ) cho khách hàng là tổ chức tham gia bảo hiểm thì khi nhận hoàn trả phí bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế GTGT, lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Hóa đơn này là căn cứ để Công ty điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra, tổ chức tham gia bảo hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số thuế GTGT đã kê khai hoặc đã khấu trừ.

Đối với trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là đối tượng không có hóa đơn GTGT, khi hoàn trả tiền phí bảo hiểm, Công ty và khách hàng tham gia bảo hiểm phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền phí bảo hiểm được hoàn trả (không bao gồm thuế GTGT), số tiền thuế GTGT theo hóa đơn thu phí bảo hiểm mà Công ty đã thu (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Công ty căn cứ biên bản và hóa đơn thu phí bảo hiểm để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh thu. Trường hợp khách hàng không cung cấp được hóa đơn thu phí bảo hiểm thì Công ty căn cứ vào hóa đơn lưu tại Công ty và biên bản hoặc văn bản thỏa thuận để thực hiện hoàn trả số tiền phí bảo hiểm chưa bao gồm thuế GTGT.

 1. Quản lý thuế
 • Về việc xử lý vi phạm hành chính, chậm nộp, không nộp hồ sơ kê khai thuế: đối với trường hợp người nộp thuế nộp chậm hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế thực hiện thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 58, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13ngày 20/6/2012, Khoản 3 Điều 22 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013, Khoản 4 Điều 8 Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Khoản 3.3.2, Mục I phần II Quy trình Quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 879 /QĐ-TCT ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm từ chối ký biên bản thì người lập biên bản ghi rõ lý do vào biên bản làm cơ sở để xử lý vi phạm.

Đối với việc xử lý ấn định thuế trong trường hợp người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế, đề nghị căn cứ hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và tình hình thực tế tại địa phương, chủ động khai thác dữ liệu quản lý thuế và các thông tin thu thập khác để xác định số thuế ấn định.

 1. Phí, lệ phí trước bạ
 • Lệ phí trước bạ: Ngày 21/02/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/04/2019.

 1. Các vấn đề khác
 • Quy định đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu: Ngày 25/01/2019, Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/03/2019 và thay thế Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.     
 • Quy định về kinh doanh bảo hiểm: Ngày 02/1/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2019.

 • Về việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước: Ngày 20/02/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/04/2019.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI

Vui lòng nhập email để nhận các thông tin mới nhất từ chúng tôi