Vẫn gia hạn nộp và hoàn thuế GTGT đối với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định

Vẫn gia hạn nộp và hoàn thuế GTGT đối với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định

 Theo Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính, việc gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và thuế GTGT.
hải quan
Máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định vẫn được gia hạn nộp và hoàn thuế GTGT theo quy định. Ảnh: T.T

Ngày 3/4/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BTC (Thông tư số 18) bãi bỏ Thông tư số 134/2014-BTC (Thông tư số 134) của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

Tuy nhiên, khi thông tư được ban hành, một số doanh nghiệp (DN) và người dân chưa rõ, sau khi bãi bỏ Thông tư số 134, thì việc gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư thực hiện theo văn bản nào.

Vụ Chính sách thuế cho biết: Căn cứ vào Khoản 7 Điều 1 Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 và Khoản 14 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13, để tháo gỡ kịp thời khó khăn cho DN, tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 (Nghị quyết số 63) của Chính phủ về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của DN đã ban hành giải pháp: “Gia hạn thời hạn nộp thuế không quá 60 ngày đối với số tiền thuế GTGT của máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà tổng giá trị nhập khẩu từ 100 tỷ đồng trở lên. Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước kiểm tra sau chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của DN”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 63, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2014/TT-BTC. Qua gần 4 năm thực hiện, trên cơ sở tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết số 63, Chính phủ đã chỉ đạo dừng thực hiện giải pháp gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT tại Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 13/12/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018 và giao Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18 bãi bỏ Thông tư số 134.

Theo Vụ Chính sách thuế, khi Thông tư số 134 dừng thực hiện, thì việc gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và thuế GTGT.

Kể từ ngày 20/5/2019, việc thực hiện gia hạn thời gian nộp thuế và hoàn thuế GTGT sẽ được quy định cụ thể như sau: Đối với gia hạn nộp thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế (sửa đổi, bổ sung Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP).

Đối với hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn./.

Minh Anh

ĐỂ LẠI THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI

Vui lòng nhập email để nhận các thông tin mới nhất từ chúng tôi